Regulamin konkursu „Muszę zobaczyć w Niemczech...”
(„Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Muszę zobaczyć w Niemczech.” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Współorganizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Niemiecka Centrala Turystyki (Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (DZT)) Beethovenstraße 69, 60325 Frankfurt/Main, wpisana do rejestru sądowego we Frankfurcie nad Menem pod numerem 5190, numer identyfikacji podatkowej VAT: DE 114 234 956, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Poznajnieznane.Gazeta.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL http://poznajnieznane.gazeta.pl/poznajnieznane/0,0.html zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 5 sierpnia 2019 roku do 15 października 2019 roku.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

5. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 5 sierpnia 2019 roku od godziny 12:00 do 15 października 2019 roku do godziny 23:59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy tj.;
a) wskazać trzy wybrane miejsca w Niemczech, które uczestnik najbardziej chciałby zwiedzić;
b) napisać wypowiedź konkursową na temat: „Dlaczego to właśnie do mnie powinna trafić nagroda?”; wypowiedź nie może przekroczyć 1000 znaków (ze spacjami);
c) podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail);
d) zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu konkursowym.

2. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

3. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.
4. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, a także na stronie internetowej i kontach w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com prowadzonych przez Fundatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:
a) laureata pierwszego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a);
b) laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 b).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora. Decyzja jury ma charakter uznaniowy, przy czym wyłaniając nagrodzone prace, jury będzie się kierować w szczególności ich pomysłowością i kreatywnością.

4. Organizator w dniu 25 października 2019 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

5. Nagrodzeni uczestnicy, o których mowa w ust. 2 b) zobowiązani są niezwłocznie przekazać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu dane niezbędne do przekazania nagrody (adres korespondencyjny).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:
a) zestaw obejmujący:
- voucher o wartości 900 złotych brutto uprawniający do dwóch noclegów ze śniadaniami dla 2 osób w hotelu Best Western Halle-Merseburg w Merseburgu do zrealizowania w wybranym terminie, do dnia 31.12.2020 (dojazd własny),
- oraz walizkę marki American Tourister,
dla laureata pierwszego miejsca, o którym mowa w § 4 ust. 2a);
b) voucher o wartości 900 złotych brutto uprawniający do dwóch noclegów ze śniadaniami dla 2 osób w hotelu Best Western Hotel Braunschweig Seminarius w Brunszwiku do zrealizowania w terminie do dnia 31.12.2020 (dojazd własny),
dla laureata drugiego miejsca, o którym mowa w § 4 ust. 2b).

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Vouchery, o których mowa w ust. 1 zostaną przesłane drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Przy czym szczegóły realizacji nagrody zostaną ustalone przez Fundatora indywidualnie z nagrodzonymi uczestnikami Konkursu. Nagroda w postaci walizki zostanie wysłana pocztą lub pocztą kurierską niezwłocznie po przesłaniu przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres poznajnieznane@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs: „Muszę zobaczyć w Niemczech.”” w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: poznajnieznane@gazeta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia Konkursu, a podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym
Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług
informatycznych, a dane laureatów na potrzeby realizacji nagród oraz publikacji wyników Konkursu Fundatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.